Tuoteryhmät

Lisätiedot

Tämä on Malkit Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Malkit Oy
Mekaanikonkatu 3
00880 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Arja Muhonen
arja.muhonen(a)malkit.fi 
puh. 020 480 700

3. Rekisterin nimi

Malkit Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhde ja/tai henkilön suostumus Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys tai organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, sekä muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta sekä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Evästeiden käyttö

 Malkit Oy käyttää verkkosivuillaan evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita, joilla mahdollistetaan verkkokauppamme tekninen toimivuus sekä sujuva asiakaskokemus. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joiden tietojen avulla palvelin pystyy tunnistamaan asiakkaan verkossa. Evästeitä tarvitaan esimerkiksi verkkokaupan sisäänkirjautumiseen, ostoskorin toimintaan sekä muihin välttämättömiin toimintoihin.

 Analytiikkayhteistyökumppanit käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita asiakkaan toiminnan seurantaan. Nämä tekniikat auttavat keräämään analytiikkaa palveluiden käytöstä, jolloin pystytään paremmin ymmärtämään asiakkaita ja kehittämään palveluita asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

 Evästeiden käyttöä voi normaalisti hallinnoida oman verkkoselaimen asetuksissa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää aina pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä pyytää aina pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).